quarta-feira, dezembro 27, 2017

A exclusión de avaliación de impacto ambiental a Reganosa, foi cuestionada ante o Goberno español por 'El Defensor del Pueblo', alto Comisionado das Cortes Xerais encargado de defender os dereitos fundamentais e as liberdades públicas dos cidadáns mediante a supervisión da actividade das administracións públicas

Tags


A institución do Reino de España "El Defensor del Pueblo", manifesta, nunha comunicación aos medios sobre a súa actividade institucional, que traballou en 2017, para protexer o medio ambiente e a contorna natural. Di que exemplo diso son "as actuacións realizadas pola exclusión de avaliación de impacto ambiental dun planta de almacenamento de gas en Mugardos (A Coruña) e pola aprobación dunha lei medioambiental de Baleares que rebaixa a protección nos espazos protexidos das illas e en especial, da Serra de Tramontana (Mallorca)".

Exclusión de avaliación de impacto ambiental na planta de gas de Mugardos

A Institución iniciou unha actuación de oficio ante o Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital tras coñecer a decisión do Goberno de excluír do trámite de avaliación de impacto ambiental aos proxectos de recepción, almacenamento e regasificación de gas natural licuado en Mugardos (A Coruña).

Dúas sentenzas do Tribunal Supremo anularon a autorización administrativa para a instalación da planta en Mugardos e o proxecto de execución de 2004 porque no momento de emitirse non se contaba cun instrumento de planificación urbanística adecuado. Ao ter que pedir a planta novas autorizacións, o Goberno decidiu eliminar o trámite de avaliación ambiental para axilizar o procedemento.

En opinión do Defensor do Pobo, a Lei de avaliación ambiental establece que antes de levar ao Consello de Ministros unha proposta deste tipo é necesario informar ao Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, para que este elabore un informe sobre o estudo de viabilidade ambiental e sobre o resultado das consultas e a participación pública.

E así llo recomendou ao Ministerio de Industria que, con todo, rexeitou a resolución formulada.

No obstante, o Defensor do Pobo proseguiu as súas actuacións e recomendou ao Ministerio de Medio Ambiente que, na próxima modificación da Lei de avaliación de impacto ambiental, se asegure a participación dun órgano ambiental no procedemento previo á decisión polo Consello de Ministros de excluír un proxecto do trámite de avaliación ambiental.

Un moi interesante escrito de Consideracións:

1. Destaca-se a ausencia de intervención do hoxe Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA) no procedemento polo cal adopta-se a decisión de excluír o proxecto de Declaración de Impacto Ambiental. Resulta significativa a non formulación de observacións na fase final da tramitación do Acordo de Consello de Ministros polo que se adopta dita decisión, tal e como informou ese Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Digital (en diante, Ministerio de Enerxía).

Aínda que o artigo 8 da Lei de Avaliación Ambiental non prevé especificamente que se solicite un informe ao órgano ambiental cando se decida excluír un proxecto de tramitar a DIA, tampouco regula especificamente a intervención do órgano substantivo na tramitación de devandita decisión (salvo no referente ao envío da proposta á Comisión Europea) e con todo a participación dun e outro (incluída a necesidade de polo menos un informe do MAPAMA) poden deducirse sen dificultade da lexislación.

2. O MAPAMA actuaría como órgano ambiental no caso de que se tramitou o procedemento de Declaración de Impacto Ambiental que a lei esixe. A Lei de Avaliación de Ambiental regula as funcións do órgano ambiental durante o procedemento de avaliación, que inclúen, dito de forma simplificada, a análise técnica do expediente e a formulación da DIA. Estas funcións non poden omitirse cando do que se trata é de tomar a excepcional e importante decisión de que un proxecto que reúne características técnicas que, en condicións normais, determinan a súa avaliación ambiental obrigatoria, non se vai a someter a devandito procedemento. Ao contrario, a intervención do órgano ambiental, en exercicio das súas competencias supón, si son responsabelmente exercidas conforme á finalidade que xustifican a súa atribución polas leis, unha garantía de que a decisión que se adopte conforme ao 45 CE e ao resto do ordenamento xurídico, é dicir, facendo efectivo do dereito de todos a un medio ambiente adecuado, velando pola utilización racional de todos os recursos naturais, co fin de protexer e mellorar a calidade da vida e defender e restaurar o medio ambiente. Neste caso, elaborouse un informe ambiental por unha empresa, o cal significa que houbo certa avaliación, pero esta avaliación produciuse sen a intervención e supervisión da autoridade administrativa con competencias na materia.

3. En reforzo do anterior, debe terse en conta o seguinte:

a) Segundo o artigo 3.2 de LEA o órgano substantivo debe informar ao órgano ambiental de calquera incidencia que se produza durante a tramitación do procedemento substantivo de autorización de proxecto que teña relevancia aos efectos da tramitación dos procedementos de avaliación ambiental. Indudabelmente a decisión de non someter un proxecto a DIA, cando a lei establece a avaliación con carácter obrigatorio, é unha cuestión relevante a efectos de tramitar (ou non) un procedemento de avaliación ambiental. Con maior motivo debe comunicarse a proposta de non someter una un proxecto a DIA cando a lei obriga a avalía-lo.

b) É o órgano ambiental quen decide que proxectos do anexo II se someten a avaliación de impacto ambiental e cales non; con maior motivo o órgano ambiental debe participar activamente na decisión de non someter un proxecto que obrigatoriamente debe avaliarse conforme ao anexo I da lei e debe polo menos ser consultado (como o foron outras administracións) antes de elevar a decisión ao Consello de Ministros. Non se comprende o motivo polo cal se solicitou informe á Administración autonómica ou ao Concello de Mugardos e con todo supón non se consultou ao MAPAMA, por supoñer unha demora. Bastaba con realizar o trámite de forma simultánea.

c) As normas de procedemento administrativo común prevén que se soliciten aqueles informes que se xulguen necesarios para resolver fundamentando a conveniencia de reclamalos.

d) Os impactos sobre o medio ambiente dun proxecto non varían polo feito de que se existan intereses económicos ou sociais que se consideren prevalentes, por moi relevantes que sexan e xustifiquen a realización de devandito proxecto. Por iso, a avaliación ambiental debe tramitarse con todas as garantías previstas no ordenamento xurídico para garantir o seu corrección técnica, o cal require a intervención dos órganos competentes, incluído o ambiental.

e) O feito de que unha instalación xa estea concluída non é impedimento para que durante a legalización do proxecto se reconsideren os aspectos ambientais conforme á normativa aplicábel no momento de solicitarse a autorización.

4. Non se explicou de forma concluínte por que non foi posible tramitar un procedemento de avaliación ambiental con carácter urxente, como se fixo coa autorización substantiva. Debe sinalarse que a elaboración do documento de alcance é potestativo e as consultas e a participación pública realizáronse igualmente. E tamén se presentou pola promotora un estudo similar ao estudo de impacto ambiental (estudo de viabilidade). O procedemento ambiental, en sentido estrito, iníciase cando o órgano ambiental recibe o estudo de impacto ambiental e as consultas realizadas e a súa intervención refírese á análise técnica do expediente e á formulación da DIA para o que dispón dun prazo de catro meses, que en tramitación de urxencia pode reducirse a dúas. Este é o prazo que tardou en tramitarse aproximadamente a autorización substantiva e de haberse simultaneado os trámites, o prazo engadido pola avaliación ambiental podería non haber resultado excesivo.

5. Existe unha certa contradición que debe sinalarse. O motivo polo cal se decide excluír o proxecto de avaliación de impacto ambiental foi evitar a paralización da explotación gasística polas consecuencias negativas que tería sobre a continuidade e a seguridade do fornezo e o risco vial derivado do incremento de circulación de camións cisterna nas estradas nacionais.

Segundo figura na memoria da proposta, a instalación atopábase en funcionamento antes de que se aprobase o Acordo de Consello de Ministros e, xa que logo, antes da resolución de autorización substantiva do proxecto. Con todo antes de iniciar unha actividade, a instalación debe contar cos permisos ambientais e sectoriais esixidos pola lexislación, sen os cales a instalación non debe entrar en funcionamento. En términos xerais, cando as administracións detectan que isto ocorre deben proceder, entre outras cousas, a ordenar a suspensión da actividade salvo que desta decisión derivásese un prexuízo maior para os intereses xerais. Neste caso, si a actividade non se paralizou durante a tramitación da autorización substantiva, por razóns de fornezo e seguridade, por estas mesmas razóns, non debería paralizarse a actividade durante a tramitación da DIA. É dicir, si a Administración aprecia que existen intereses prevalentes que aconsellan non paralizar a actividade, malia atoparse nunha situación irregular, devanditos intereses son válidos tanto para a tramitación dunha autorización substantiva como para a tramitación da DIA. Esta contradición debe ser aclarada por ese Ministerio.

Tramitación do expediente que comezou hai un ano, en 28 de decembro de 2016. | Ir á Web.

Fonte: Web Oficial do organismo | Ir á Web.

Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol
comitecidadan@gmail.com
www.comitecidadan.org
@ComitCEmerxenc
_____________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon