domingo, janeiro 21, 2018

O Foro Galego de Inmigración, reunido esta fin de semana en Ferrol, entre outras resolucións, acordou promover un Encontro Aberto dos movementos sociais para artellar unha acción conxunta que formule as modificacións precisas do anteproxecto que desenvolve e regula a Lei de Inclusión Social que integra a Risga, para que entre outras cousas, esta contemple o acceso á mesma das persoas en situación de irregularidade administrativa


O Foro Galego de Inmigración, reunido esta fin de semana en Ferrol, entre outras resolucións, acordou promover un Encontro Aberto dos movementos sociais para artellar unha acción conxunta que formule as modificacións precisas do anteproxecto que desenvolve e regula a Lei de Inclusión Social que integra a Risga, para que entre outras cousas, esta contemple o acceso á mesma das persoas en situación de irregularidade administrativa. Este anteproxecto recibiu alegacións dentro do prazo que rematou o pasado venres 19 de xaneiro. Temos que destacar que esta é unha Lei que foi aprobada en 27 de novembro de 2013 e que se previa o seu desenvolvemento en seis meses unha vez aprobada(Estamos en xaneiro de 2018). A súa falta de desenvolvemento e regulamentación provocou unha situación de arbitrariedade á hora de conceder as axudas, estado de cousas que vai seguir, pois a súa aprobación definitiva está previsto que sexa para despois do verán. Esta desidia institucional do goberno da Xunta e en particular da Consellaría de Política Social, está provocando indefensión e inxustiza sobre o sector da poboación máis vulnerábel. Consellaría da que é responsábel José Manuel Rey Varela, o mesmo que di que o pobo de Ferrol clama por el, para que volva de Alcalde, despois de perder case 3.500 votos nas últimas eleccións municipais, despois da súa nefasta política municipal e querer enganar-nos cun falso saneamento.

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN

CAMPAÑA POLO DECRETO DA RISGA QUE EXCLÚE ÁS PERSOAS MIGRANTES EN SITUACIÓN DE IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA DESTA PRESTACIÓN BÁSICA

Na xuntanza asemblearia do Foro Galego de Inmigración celebrada este sábado día 19 de Xaneiro en Ferrol (no Ateneo desa cidade), as persoas en representación das asociacións e entidades do Foro procedentes de diferentes lugares de Galicia.

ACORDAMOS:

Promover unha Campaña, cun Encontro Aberto con outras entidades sociais, colectivos e movementos sociais interesados nesta cuestión, para artellar unha Declaración Conxunta que recolla as principais modificacións que serían imprescindibles para facer minimamente asumible este Decreto, entre ás que naturalmente propoñeremos o acceso a esta prestación para o colectivo de persoas en situación de irregularidade administrativa. Ademáis incluiremos outras propostas que se acorden no marco dese Encontro Aberto no que convidaremos a entidades sociais significativas, redes e movementos sociais, colexios profesionais implicados e outros grupos e persoas interesadas.

Despois de presentar alegacións formais o Decreto e unha vez rematado ese prazo, antes da aprobación definitiva no mesmo queremos facer un chamamento ás entidades e movementos e a cidadanía en xeral para tentar evitar unha inaceptable discriminación dun colectivo e facer posible tamén para toda a cidadanía un dereito social, a través dunha renda mínima decente.

--
Foro Galego de Inmigración - Coordinadora de Ferrolterra
ferrol.forogalegoinmigracion@gmail.com
En Ferrolterra podes atopar-nos no Facebook.

Foro Galego de Inmigración
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 - Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es - 981-576 142
http://www.forogi.wordpress.com

Enviado por:
Foro Inmigracion Ferrolterra
-ferrol.forogalegoinmigracion@gmail.com-
21 de janeiro de 2018 17:1

_________________

Documentación:
PROXECTO  DE  DECRETO  DE DESENVOLVEMENTO DA LEI 10/2013, DO 27 DE NOVEMBRO, DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA, NO RELATIVO Á TRAMITACIÓN DA RENDA  DE  INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA  E  DAS AXUDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL. | 151 páxinas en formato pdf | Acceder/Baixar.

Relacionadas:

* O Foro Galego de Inmigración, reune-se en Ferrol esta fin de semana - Sábado 20 de xaneiro ás 11 da mañá no Ateneo Ferrolán - Como se ten acordado con antelación de rotar polas diferentes comarcas da Galiza, comeza-se o ano facendo a súa xuntanza de coordinación galega en Ferrolterra. | Ir á Web.

* Campaña de alegacións colectivas ao decreto da RISGA - Fronte a “esmola social” da RISGA e do resto de políticas sociais propoñemos a creación dun novo dereito que supere a política vixente prestacións e axudas sociais que non eliminan nin o empobrecemento nin a desigualdade - Modelos Alegacións. | Ir á Web.

Modelo Alegacións presentadas:

modelo_alegacion_decreto_RISGA.odt_____________

sexta-feira, janeiro 19, 2018

Conta atrás para alegar, pois onte 18 de xaneiro de 2018, foi publicado o anuncio de sometemento a información pública do Proxecto de Saneamento na Malata, conforme o Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Ferrol - E que són 30 días habiles de prazo para poder alegar

Aínda que xa o sabiamos, pois o proxecto é de 2014, volve-se apostar por un Sistema de Saneamento Unitario, onde as augas fecais xuntan-nas coa pluviais e industriais, en colectores e tanques de tempestades unitarios prevendo-se alivios dos mesmos en días diferentes días do ano e non importando o coste enerxético que supón ter que bombear e depurar tamén a auga da chuvia e sobre todo nunha zona en grande parte rural.

Proxecto de Saneamento na Malata, conforme o Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Ferrol


Anuncio no BOP

O 18 de setembro do pasado ano 2017 a Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (Beatriz Mato) e o Alcalde do Concello de Ferrol (Jorge Suárez) asinaron o “Convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello para a execución de saneamento na Malata. Cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) nun 80%, no marco do programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020”.

O obxecto desde Convenio é establecer as condicións básicas para a colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Ferrol para acometer e incorporar ao patrimonio público municipal as obras consistentes no “Saneamento na Malata. Ferrol (A Coruña). OH 315.1077”, a súa posta en servizo, a súa explotación e a súa conservación e mantemento.

A cláusula “TERCEIRA.- OBRIGAS XERAIS DO CONCELLO” do devandito Convenio, no seu apartado 1, indica a obriga de someter o proxecto das obras de referencia (remitido por Augas de Galicia ao Concello) a información pública, mediante publicación no Boletín Oficial da Provincia, por un prazo non inferior a 30 días hábiles, e emitir unha certificación acreditativa de telo sometido a este trámite, á que se xuntará, no seu caso, un informe onde se dea contestación ás alegacións presentadas.

En cumprimento de dita Cláusula Terceira, sométese a información pública o proxecto de “Saneamento na Malata. Ferrol (A Coruña). OH 315.1077”, polo período de 30 días hábiles a computar dende o seguinte día hábil ó da publicación do presente anuncio no BOP da Coruña.

Calquera interesado poderá consultar o proxecto na páxina web do Concello de Ferrol, ou presencialmente nas dependencias de Urbanismo do Concello de Ferrol (rúa María 52-54, 5º andar) en horario de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres.

As alegacións ou reclamacións poderán presentarse no Rexistro do Concello ou por calquera medio dos admitidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro , do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, dentro do prazo de 30 días hábiles de exposición pública.


Tomos do Proxecto que está a información pública

TOMO I DE IV "Documento nº1 Memoria y Anejos Memoria y Anejos del 1 al 11", de 513 páxinas, asinado polo enxeñeiro Manuel Quintana López, con data de febreiro de 2014 e visado no Colexio o 18 de novembro de 2016, da empresa EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L.

TOMO II DE IV (Continua) "Documento no 1 Memoria y Anejos del 12 al 26", de 554 páxinas, asinado polo enxeñeiro Manuel Quintana López, con data de febreiro de 2014 e visado no Colexio o 18 de novembro de 2016, da empresa EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L.

TOMO III DE IV "Documento nº2 Planos Documento e nº3 Pliego de Prescripciones Técnicas", de 363 páxinas, asinado polo enxeñeiro Manuel Quintana López, con data de febreiro de 2014 e visado no Colexio o 18 de novembro de 2016, da empresa EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L.

TOMO IV DE IV "Documento nº4 Presupuesto e Documento nº5 Estudio de Seguridad y Salud", de 382 páxinas, asinado polo enxeñeiro Manuel Quintana López, con data de febreiro de 2014 e visado no Colexio o 18 de novembro de 2016, da empresa EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L.


Enlaces, documentos e referencias:


Proxecto


Exposición pública do Proxecto na Web oficial do Concello de Ferrol. | Ir á Web.

* Anuncio no BOP. | Baixar.

* Proxecto comprimido e n ficheiro zip 4 doc. en formato pdf. | Baixar.


Convenio na páxina do Concello

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE FERROL PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN DE SANEAMENTO NA MALATA

Nota: este Convenio na páxina web oficial do Concello de Ferrol figura como "Pendente" de asinar (mais na web da Xunta figura asinado o 18 de setembro de 2017) cos seguintes datos e non está exposto ao público:

Nº Expedente: 2017003869    
Referencia: CONV 1/17
Institución: AUGAS DE GALICIA.
Asunto: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE FERROL PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN DE SANEAMENTO NA MALATA. CONCELLO DE FERROL (A CORUÑA) CONFINANCIADA POLA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) NUN 80%, NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020.
Estado: PENDENTE.


Debate da proposta de Convenio no Pleno do 27 de xullo de 2017
(É interesante escoitar ou ler o que alegaba cada grupo municipal para apoiar ou non este Convenio cuxo obxecto está exposto no paragrafo):

* Acta do Pleno. En formato Doc. De 119 páxinas. Desde a páxina 18 á 32. | Baixar.

* Vídeo do Pleno na Canle do Concello. Desde o minuto 40. | Ir á Canle.

Convenio no sitio da Plataforma

No noso blogue hai esta referencia sobre o Convenio co visto bo do Secretario do Concello de Ferrol:

Auga - 2017.09.19 |  Expediente 2017003869 | Nº referencia CONV 1/17 | Convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello de Ferrol para a execución da actuación de saneamento na Malata. Concello de Ferrol (A Coruña) confinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80%, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. | O Covenio foi aprobado polo Pleno do Concello de Ferrol o xoves 27 de Xulllo de 2017. | Acceder/Baixar.


Convenio na Web da Xunta

Consulta do Convenio e situación na Web da Xunta de Galicia, onde di que foi asinado o 18.09.2017

ACTUACIÓN DE SANEAMENTO NA MALATA. CONCELLO DE FERROL (A CORUÑA), COFINANCIADA POLA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) NUN 80%, NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020.

Neste enlace están os datos e os textos tanto do convenio, como da súa Memoria Xustificativa. Ir á Web.

---

PLATAFORMA NA DEFENSA DOS SERVIZOS PÚBLICOS, POLA REMUNICIPALIZACIÓN
Alexandre Carrodeguas | Fernando Ramos | Pablo Portero |  Bernardo Rego | Lupe Ces  |
remunicipalizacion.plataforma@gmail.com | https://plataformaferrol.blogspot.com.es---
---

O goberno de Ferrol traza unha diagnose integral do barrio de Recimil - A concelleira María Fernandez Lemos de Urbanismo, Vivenda... e Saínza Ruiz Ferreño de Benestar Social... avanzaron as fases dun plan no que están implicadas todas as áreas de xestión municipal - Entre outros, a intención do Goberno é acondicionar 30 vivendas para destinalas a usuarios de Benestar Social

Barrio de Recimil (Ferrrol) - Foto de Jorge Meis - 20 de xaneiro de 2017

O GOBERNO TRAZA UNHA DIAGNOSE INTEGRAL DE RECIMIL E DESEÑA UNHA INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA MULTIDISCIPLINAR


O Goberno local ven de trazar unha diagnose integral do barrio de Recimil para coñecer, con datos actualizados e rigorosos, a realidade dunha barriada que é o segundo parque mais grande do Estado de vivenda pública e municipal a fin de activar unha intervención sociocomuninaria multidisciplinar real i efectiva para saldar a débeda histórica coa súa veciñanza e procurar a mellora da habilitabidade das súas vivendas e da convivencia dos seus habitantes nun barrio dotado e cohesionado.

As concelleiras de Urbanismo e Vivenda, María Fernández Lemos, e de Benestar Social, Saínza Ruiz, presentaron este mediodía en rolda de prensa os primeiros resultados de varias semanas de traballo dos concelleiros e dos técnicos de todas as áreas do Goberno local, desde Patrimonio a Rehabilitación e Vivenda, pasando por Seguridade, Obras, Centro de Recursos Informáticos (CRI) e Servizos Sociais, coordinados desde a Área de Urbanismo, en reunións quincenais desde o pasado mes de outubro para avanzar no deseño do plan, na recompilación e lectura dos datos e sentar as bases para pasar do diagnóstico a intervención sobre a base duns datos rigorosos e mapificados que sirvan de base a calquera traballo posterior no barrio.

Por primeira vez, facemos unha diagnose técnica multidisciplinar e posta en común no que nos coordinamos e implicamos desde todas as áreas cun traballo en rede moi frutífero e positivo recollendo os datos de todas as áreas: obras, patrimonio, seguridade... para poder presentar esta estratexia que imos seguir de aquí en diante, mais aló do social, para facer de Recimil o que debera ser”, manifestou a concelleira de Benestar.

Todos os membros do Goberno estamos implicados neste plan transversal. ¿Por qué? Porque era un dos obxectivos programáticos do Goberno e porque aprobamos dúas mocións para intervir no barrio”, manifestou a edil de Urbanismo, María F. Lemos. “Cando falamos de Recimil temos que falar das persoas porque todos sabemos dos problemas que ten o barrio e temos que apostar pola rexeneración urbanística e por todos estes plans que farían del un barrio exemplar e un orgullo”, engadiu.

O plan de traballo multidisciplinar para Recimil persegue, en dúas fases (diagnose e execución), os seguintes obxectivos:
  1. Rexeneración e recuperación do patrimonio edificado da cidade no segundo parque de vivenda pública mais grande do Estado con 1.006 vivendas de propiedade municipal- mais desde unha perspectiva sostible, a través de programas de rehabilitación e rexeneración urbana co apoio de financiación externa vía programas e fondos Edusi (UE), POS (Deputación), ARIS, Fondo Social Europeo, Pareer (UE), Caixa Pro Infancia,...
  2. Fixar estratexias que melloren a calidade de vida da veciñanza e a sostenibilidade da cidade.
  3. Desenvolver liñas de actuación na procura da mellora das condicións de vida e o desenvolvemento da eficiencia enerxética nas vivendas e da cohesión social e o equilibrio dos barrios da cidade, e de Recimil, no particular.
Cales foron os primeiros pasos? Logo de constituír esa equipa multidisciplinar, e recompilar os datos e estudos do pasado, cruzar datos entre áreas, pasouse a unha fase activa para facer unha comprobación o mais certeira posible do estado das rendas e alugueiros -logo do último proceso de regularización do censo no barrio artellado desde Patrimonio.

Os encargados de facer este traballo de campo, segundo explicaba a concelleira de Urbanismo, María Fernández Lemos, foron un equipo integrado por un axente da policía municipal, un técnico de Benestar Social, un técnico da Oficina de Rehabilitación e outro de Obras.

A conclusión é que do parque total de 1.006 vivendas son 840 alugadas, con rendas que van desde 5 a 250 euros mensuais, e un total de 102 as vivendas en estudo, isto é algunhas delas con ocupacións irregulares, tapiadas, pendentes de intervención dalgún tipo (revisión, obras de mellora da habitabilidade..) o que, sinxelamente, non se puido acceder as mesmas para coñecer a realidade da vivenda a dos seus habitantes.

Todo isto, foi envorcado nunha base de datos e mapificación do barrio desde o Centro de Recursos Informáticos do Concello para garantir a súa perdurabilidade e deixar este traballo, esta diagnose, a disposición de calquera intervención presente ou futura desta ou doutras Administracións Públicas.

Con respecto aos danos da vivenda, apuntaba Lemos, a causa mais habitual son provocados pola auga (humidades 67%) e xilófagos na estrutura das cubertas. Segundo lembraba hoxe a concelleira de Urbanismo, a mellora da envolvente enerxética de 72 vivendas de 10 portais en dous bloques das rúas Dez do Marzal e Narón con cargo aos ARIS faise, concretamente, nestas construcións porque a diagnose da Oficina de Rehabilitación pon de manifesto que son os que presentaban un peor estado e aconsellaba a intervención mais urxente.

A intención do Goberno é acondicionar 30 vivendas para destinalas a usuarios de Benestar Social, a maiores das 26 que adxudicara o anterior executivo, actualizando o censo da lista de espera dun proceso que se iniciara no ano 2010 e aínda inconcluso.

Para isto, explicaba a concelleira Ruiz, hai que facer a comprobación do estado das 26 anteriores -ocupación real e habitabilidade- e das 30 futuribles coa redacción dunhas novas bases que, ademais de Benestar Social, atendan e incorporen as opcións de adxudicar vivendas a outros segmentos que poidan ter necesidade de vivenda: maiores de 65, comunidade universitaria, familias con menores, diversidade funcional, ... a fin de procurar un barrio cohesionado, equilibrado para unha convivencia interxeracional.

Ferrol, 18 de xaneiro de 2018.-

Gabinete de Comunicación

Fonte: Novas - Web Oficial do Concello de Ferrol
______________________

quinta-feira, janeiro 18, 2018

Apresentaçom do número 3 da revista Kallaikia e concerto de Ulträqäns esta fim de semana na Fundaçom Artábria - A Fundaçom Artábria é um projecto popular em defesa da língua e cultura nacional, os valores solidários e os direitos históricos da Galiza


Na sexta-feira 19 decorrerá às 20.30hs a apresentaçom do número 3 da revista de estudos galegos KALLAIKIA. Contaremos com a presença das colaboradoras de este número: Catarina Cortiças, licenciada em Geografia pola UDC e Ténica Superior em Química Ambiental; Joám L. Ferreiro Caramês, biólogo na Confraria de Pescadores de Baralhobre e Maurício Castro, docente de português na EOI de Ferrol.


No sábado 20 de janeiro desde a Corunha aterrizam em Ferrol os Ulträqäns que trazeram as suas melodias electro-folque-dance-tradicionais construídas com ladridos em semicorcheas e ouvidos de fusas e parafusa. O concerto começará às 22.30h e será de graça.

--
Travessa de Batalhons nº7   Esteiro
15403 Ferrol - GALIZA
Telefone:  +34 981 35 29 86
www.artabria.net

Segue-nos em twitter @fartabria e em facebook!
....

A Fundaçom Artábria é um projecto popular em defesa da língua e cultura nacional, os valores solidários e os direitos históricos da Galiza. Entidade de carácter sociocultural sem ánimo de lucro que está declarada de Interesse Galego e classificada de interesse cultural, com o nº 54 no registo de fundaçons da Xunta de Galicia.

Enviado por:
Fundaçom Artábria
-artabria@artabria.net-
18 de janeiro de 2018 16:47
_____________

Presentación de moción e deliberación no Pleno de Ferrol celebrado o 30 de novembro de 2017, onde se acordou solicitar a retirada do anteproxecto de Lei de Saúde do PP que pretende modificar a Lei de Saúde de 2008 aprobada no tempo do goberno bipartito (PSdeG-PSOE e BNG), sendo Conselleira de Sanidade María Xosé Rubio Vidal - Enlaces ao Anteproxecto do PP, Lei de 2008, Vídeo e Acta do Pleno


Presentación de moción e deliberación no Pleno de Ferrol, celebrado o 30 de novembro de 2017, onde se acordou solicitar a retirada do anteproxecto de Lei de Saúde do PP que pretende modificar a Lei de Saúde de 2008, bastante máis progresista, aprobada no tempo do goberno bipartito (PSdeG-PSOE e BNG), sendo Conselleira de Sanidade María Xosé Rubio Vidal
, e presidente de Galiza Emilio Pérez Touriño. O PP quere cargar-se est Lei para poder aplicar con máis facilidade as políticas neoliberais e privatizadoras do Partido Popular no sector sanitario.
Quentando motores para as mobilizacións que a plataforma galega SOS-SANIDADE PÚBLICA, ten convocado para o mércores 24 de xaneiro nas diferentes comarcas da Galiza, e o sábado 4 de febreiro en Santiago de Compostela. En concreto en Ferrolterra, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública Ferrol que participa na mencionada plataforma galega, ten convocado unha Concentración o 24X, ás 19:30hs, na Praza Amada Garcia, diante do Edificio Administrativo da Xunta de Galicia en Ferrol.

Polo seu interese, Mel Sanxoán como coordinador da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Área Sanitaria de Ferrol, envía a moción que presentou aos grupos municipais de Ferrol, para o seu debate e aprobación en Pleno, cousa que ocorreu no Pleno Ordinario, celebrado no último xoves do mes de novembro do pasado ano 2017.


14.MOCIÓN DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE FERROL EN COMÚN, SOCIALISTA, BLOQUE NACIONALISTA GALEGO E CIUDADANOS A FAVOR DA RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE MODIFICACIÓN DA LEI GALEGA DE SAÚDE DO ANO 2008.- Examinada a moción que presentan os grupos de FeC, PSG-PSOE, BNG e C´s, que textualmente di: “O Grupo Municipal de Ferrol en Común, ao abeiro do disposto nos artigos 104 do Regulamento orgánico do Concello de Ferrol e nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, presenta ao Pleno da Corporación Municipal á moción relativa á solicitude para a retirada do anteproxecto de modificación da Lei Galega de Saúde do ano 2008".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei de Saúde de Galicia do ano 2008, estableceu as normas polas que se ten que rexer o Sistema Sanitario Público de Galicia. Esta Lei contempla unha Sanidade Pública, Universal, Gratuíta e de Calidade, tal e como manda o Estatuto de Autonomía de Galicia e a Constitución do Estado Español. Agora a Xunta pretende cambiar esta Lei mediante un Anteproxecto que:

1.- Reduce a participación social na xestión e control do sistema.

Cambia a composición dos órganos de participación e súas funcións dos mesmos. Esta modificación faría imposible o control previo e a aprobación do Plan Galego de Saúde, os contratos de servizos, os concertos co sector privado, subvencións, memorias anuais, orzamentos, prestacións sanitarias e carteiras de servizos.

Tamén modifica a composición e funcións do Consello de Saúde de Área e crea un novo Consello Asesor de Pacientes, deixando pendente a regulación da súa composición e funcionamento, responsabilidade que traslada ás Xerencias de Área. A Consellería de Sanidade elixirá ademais quen poderá participar no mesmo, que deberán facer as entidades participantes. O Anteproxecto suprime o artigo 25 (apartado 5. d) que establecía que “o Consello de Saúde debería coñecer os contratos de servizos sanitarios, concertos e subvencións na área sanitaria".

2.- Reduce as Áreas Sanitarias e mantén as Estruturas de Xestión Integrada (EOXIS).

Reduce ás actuais Áreas Sanitarias de 11 a 7 coa intención de equiparar as mesmas ás Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXIS), creadas para suprimir as Xerencias de Atención Primaria (AP) que foron absorbidas polos hospitais. De este xeito a AP quedou sometida a hospitalaria perdendo orzamento e autonomía, polo que o sistema sanitario volve ao modelo curativo (reparación do dano) en detrimento da promoción e prevención, moito mais racional e eficiente para a saúde da poboación.

3.- Desmantela e recorta os recursos dos hospitais comarcais, que acercan a atención hospitalaria á poboación rural aleixada dos grandes hospitais.

Preténdese eliminar as Áreas Sanitarias de Monforte, A Mariña, Barco de Valdeorras e o Salnés, polo que os hospitais das mesmas pasarían a depender dos hospitais das Estruturas de Xestión Integrada (EOXIS) de Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Pontevedra, Ourense e Vigo. As áreas dos hospitais comarcais se transforman en Distritos Sanitarios que son estruturas territoriais de menor rango, capacidade de xestión, orzamento e recursos.

4.- Mantén e consolida a selección dos traballadores sanitarios por libre designación, en lugar de por coñecemento, mérito e capacidade demostrada en probas, examenes e concursos.

Esta decisión perpetúa a arbitrariedade o enchufismo na contratación do persoal sanitario, en detrimento da calidade da atención, da equidade e da xustiza.

5.- Consolida a privatización de formación, investigación e innovación do sistema sanitario público galego.

Mantén a amplía a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, parasitada por laboratorios e empresas tecnolóxicas e fondos de investimento internacional. De esta maneira o SERGAS financiará e poñerá os seus centros, profesionais, equipamento e pacientes ó servizo da experimentación de laboratorios, multinacionais e fondos de investimento, que farán grandes negocios cos resultados da mesma: O SERGAS pagara a investigación e as multinacionais comercializaran os resultados. Preténdese por o Sistema Sanitario Público ao servizo do desenvolvemento empresarial, en lugar de garantir a saúde da poboación.

Debemos ser conscientes de que están en xogo Sanidade Pública que ata agora protexeu o ben máis importante que temos como é a saúde. O sistema Sanitario Público é algo que conseguimos entre tod@s coa democracia. Si deixamos que o privaticen, as xeracións futuras non nolo perdoarán.

Por todo o exposto, a Plataforma SOS Sanidade Pública, propón para o seu debate e consideración no pleno, a adopción dos seguintes acordos:

1.Retirada do Anteproxecto de modificación da Lei Galega de Saúde.

2. Apertura de un proceso de debate e negociación participativa para:

- Manter e reforzar os hospitais comarcais para garantir a asistencia de saúde a toda a poboación en condicións de igualdade.

- Recuperar as Xerencias de Atención Primaria que recupere a súa autonomía e capacidade resolutiva, para promover e previr a saúde da poboación.

- Desenvolver e potenciar a formación, investigación e innovación con recursos públicos.

- Potenciar a Participación Social, sen exclusións, en todas as estruturas do sistema sanitario.

- Garantir a equidade de acceso ao sistema dos mellores profesionais e traballadores en base a criterios de igualdade, mérito e capacidade.”

Previa deliberación, a Corporación, en votación ordinaria e por maioría de catorce votos a favor, correspondentes ós sres./as. membros dos grupos de Ferrol en Común, Socialista, Bloque Nacionalista Galego e Ciudadanos e as sras. Fernández Lemos, Méndez Fonte e a sra. Leira Penabad, fronte a once votos en contra, correspondentes ós sres./as. membros dos grupos  Popular, acordou aprobar a moción  transcrita.

DELIBERACIÓN

SR. ALCALDE: Vamos a dar a quenda de palabra pola orde que vén na moción.

SRA. RUIZ FERREÑO: Primeiramente agradecer á Plataforma pola Sanidade Pública, en especial ó seu voceiro Manuel, por terme enviado un modelo de moción e esta demanda e tamén ó resto de grupos que presentamos conxuntamente esta moción.

En primeiro lugar, pois traemos hoxe aquí unha proposta moi clara, moi sinxela, é unha moción a favor da retirada do anteproxecto de modificación da Lei galega de saúde do ano 2008. Nese sentido, pois pedimos no primeiro punto a propia retirada e a segunda, a apertura do proceso de debate e de negociación participativa pois para varias cuestións que implican esta modificación. A primeira, pois para potenciar a participación social sen recursos e sen exclusións de todas as estruturas do sistema sanitario. Esta modificación o que fai, faría imposible o control previo á aprobación do Plan Galego de Saúde. É dicir, determinaría menos participación e limitaría as funcións e a composición propias do Consello de Saúde, as áreas. É dicir, o Consello Asesor de Pacientes. Cada vez pois poderían intervir menos e facer menos propostas e controlar menos a xestión da saúde pública.

Como segundo punto, pois recuperar as xerencias de atención primaria, que recupere a súa autonomía e capacidade resolutiva para promover e previr a saúde da poboación.

Bueno, recentemente o que se propón dende o goberno da Xunta de Galicia é reducir as actuais áreas sanitarias de 11 a 7. É dicir, amortizarían as áreas sanitarias de Monforte, da Mariña, do Barco de Valdeorras e do Salnés e intentarían que as áreas dos hospitais comarcais se transformasen en distritos sanitarios meramente. É dicir, limitar os centros de saúde da súa capacidade de xestión, de orzamento, de capacidade de recursos e tamén pois de menor rango. É dicir, funcionarían como un pequeno distrito das áreas de Santiago de Compostela, da Coruña, de Ferrol, de Lugo, de Pontevedra, de Ourense e de Vigo. Cada vez menos competencias e loxicamente cada vez pois tamén primarían vostedes menos a atención primaria que, como saben, hai numerosos estudios científicos que avalan que a prevención e a atención primaria pois diminúe un montón de custes da sanidade pública e estarían convertendo a sanidade pública realmente nun modelo máis ben asistencial, caritativo ou intervencionista cando xa o dano está feito e non como esixen todos os profesionais sanitarios ou esiximos todos os profesionais sanitarios que se faga a prevención, porque está demostrado que, en numerosos estudios científicos, bueno pois con datos estatisticamente significativos se demostra que loxicamente a prevención e a atención primaria pois diminúen os custes do Estado na inversión da sanidade pública.

Tamén outros puntos que propoñemos é manter e reforzar eses hospitais comarcais e recuperar a asistencia de atención primaria.

Por último, garantir a equidade e o acceso ó sistema dos mellores profesionais e traballadores en bases de criterios de igualdade, mérito e capacidade. Porque o certo é que esta modificación o que promove é claramente, descaradamente, consolidar a selección dos traballadores sanitarios por libre designación. Se aumentan cuantiosamente esas plazas de libre designación ó noso sistema sanitario e, bueno, dicir que ata unha semana antes de entrar de concelleira traballaba nun centro público como sanitaria e as condicións dos traballadores e traballadoras en base a estas libres designacións e á diminución de atención primaria e a aposta polas unidades específicas na nosa comarca, como pode ser pois maxilofacial ou a unidade especializada en abestosis, pois cada vez son peores, son moito máis precarias e, neste sentido, esta modificación o que fai é, bueno, pois potenciar a privatización da sanidade pública a prol das empresas privadas. Porque o certo tamén é que con esta modificación inclúen vostedes, o goberno da Xunta de Galicia, pois a privatización da formación, da investigación e a innovación dos sistemas sanitarios públicos galegos. É dicir, o Sergas pagaría as investigacións, o investimento I+D e realmente quen disfrutaría deses hallazgos clinicamente significativos serían os laboratorios e as empresas que rondan ó redor da Xunta de Galicia.

Entón, sen máis, agradecer a todos os grupos se votasen a favor dos que presentamos a moción conxunta e tamén os que non a presentan, pois que o plantexen. Nada máis. Moitas grazas.

SR. DÍAZ DOCE: Nós imos votar a favor, porque presentamos tamén a moción. Polo tanto tamén nós agradecemos a nós mesmos ese voto favorable.

En todo caso, falábamos antes do Doing Business. Eu creo que esta etiqueta tamén serviría como apelido deste anteproxecto de Lei de saúde de Galicia. Do mesmo xeito que facía anteriormente, remítome á posición do Partido Socialista, do grupo parlamentario Socialista, manifestada no Parlamento de Galicia, e eu creo que estamos falando dun sistema público de saúde que ten sido o principal elemento de cohesión social e de benestar. Durante os últimos corenta anos todos os indicadores respecto da calidade do sistema público de saúde, no caso de Galicia e de España comparativamente con outros países, pois deixan nunha posición moi favorable. Tamén nos termos de custo respecto daqueles outros modelos nos que a iniciativa privada ten asumida unha parte maior. E, particularmente, no que se refire a esta lei, bueno, estamos votando unha moción que ten uns puntos moi concretos e que creo que son o suficientemente suaves, por dicilo dalgunha maneira, como para que concite un apoio maioritario. Porque fala, por un lado, desa retirada dese anteproxecto, que non foi consensuado, que introduce cambios substantivos no modelo do sistema de saúde de Galicia e cambios substantivos cunha dose ideolóxica detrás, pois eu creo que suficientemente importante como para que, no que ten que ver co punto segundo, que é abrir un proceso de participación que permita que esas medidas que se plantexan, eses cambios substantivos de modelo, sexan consensuadas e participadas por todos os axentes do sistema, cando estamos falando, xa digo, dun pilar nuclear do sistema de benestar, e máis no caso dunha comunidade como Galicia, na que as súas características socio-demográficas convirten a saúde nos próximos anos nun dos principais retos a abordar e a sostenibilidade dun sistema que vai ter que atender a unha población envellecida e cada vez máis envellecida, como así está establecido e, polo tanto, eu creo que plantexar esta lei, como tamén xa se ten denunciado, con nocturnidade e estío, no verán, cando estas cousas pasan máis inadvertidas, introducindo cambios moi importantes no modelo, xa digo, hacia unha ideoloxía que cando menos no ámbito da saúde non só é controvertida, senón que ademais se ten amosado ineficiente por completo. Eu creo que o que cumpre na liña que xa ten denunciado o grupo parlamentario Socialista é a retirada desta lei e a iniciar un proceso, en todo caso, consensuado, de debate, para este sistema, que entre todos temos construído e disfrutado nos últimos corenta anos, sexamos capaces de que manteña a súa esencia e non se vaia polo garete do mercado. Moitas grazas.

SRA. RODRÍGUEZ MASAFRET: Muy brevemente. Simplemente decir que, efectivamente, nos hemos sumado a la presentación de esta moción y a favor de la plataforma SOS Sanidad Pública porque entendemos que este anteproyecto presentado, como dice el Sr. Díaz, sorpresivamente en el mes de agosto, hace recortes severos en una sanidad pública ya diezmada. Entendemos, desde Ciudadanos, que estamos a favor siempre de una sanidad pública universal, gratuita y de calidad, que puede coexistir, eso sí, con una sanidad privada, pero que en ningún momento esa sanidad pública puede verse recortada y en detrimento precisamente por la sanidad privada. Por lo tanto, no decimos más, simplemente estamos de acuerdo con todos los puntos y, por tanto, por eso sí apoyamos a la plataforma y presentamos esta moción conjunta. Gracias.

SRA. PEDROUZO BARDELAS: Moitas gracias, Sr. alcalde e boas noites a todos e a todas. Este grupo pois vai emitir un voto en contra desta moción, porque é necesaria a actualización da Lei xeral de saúde a do 8/2008, xa que a calidade asistencial da sanidade pública galega avanzou enormemente na última década. Chegou o momento de actualizar tamén a súa estrutura organizativa para continuar avanzando. A modificación e a actualización da lei era necesaria logo de dez anos para garantir e ampliar o sistema de saúde público, ademais dunha óptima utilización dos recursos e unha atención máis eficiente ós pacientes. En definitiva, o paciente será o gran beneficiario da reforma coa que se actualiza a lei que estivo en vigor durante os últimos dez anos.

Coa nova lei as áreas sanitarias serán sete, coincidindo co número de estruturas organizativas de xestión integrada o EOXIS, que veñen a corresponder coas antigas sectoriales, que xa había pois no Instituto Nacional de Previsión e no Insalud.

A área sanitaria consolida un modelo das estruturas organizativas de xestión integrada para facilitar o achegamento dos profesionais ós pacientes, que desde o 2011 ata o primeiro semestre de 2017 evitou máis de 263.000 desprazamentos ós pacientes que foron atendidos en hospitais comarcais. Este modelo, no que a Xunta quere seguir avanzando, permitiu que se investisen no devandito período 19,6 millóns de euros para ampliar e modernizar os hospitais comarcais.

Hai que dicir que as áreas de xestión integrada que, por certo, foi Ferrol en plan piloto onde empezou, por ser a área máis pequena e está contemplada na Lei xeral de sanidade do ano 1976. É dicir, que non pode ter un departamento, unha atención primaria, un hospital, e vivindo os médicos do hospital de espaldas ós médicos do centro de saúde. É dicir, que realmente eso o que facía era que o médico do centro de saúde, non que eses están para facer recetas e para dar volantes, os do hospital son os médicos que saben, os fenómenos, non? Entonces, claro, nós estamos alí para eso, despachar. E eso, co feito de integrar todo nunha estrutura. De feito pois crearon servizos na atención primaria, seccións, igual que un hospital.

Entonces se crea o distrito sanitario cun marco de referencia para a coordinación da atención primaria, hospitalaria e sociosanitaria e está ligado á asistencia do hospital no seu ámbito xeográfico. Polo tanto, os distritos sanitarios serán catorce. Son a nova figura legal que permitirá blindar por primeira vez, por lei, a existencia dos hospitais comarcais. Xa que, como ben sabedes, antes eran fundacións, non estaban estruturadas como o Sergas. De feito o Hospital de Verín, era a Fundación Hospital de Verín, a Fundación Hospital de Monforte, eran fundacións semipúblicas, é dicir, que realmente non estaban na estructura do Sergas. E con esto si que se blinda xa realmente ós hospitales de distrito como estruturados no Sergas.

Contarán con peso específico dentro da área e da propia organización sanitaria, do que ata ahora non gozaban. Xa digo, eran fundacións.

A modificación legal non altera en absoluto a asignación de médico ó hospital que na actualidade corresponde a cada paciente, nin moito menos a calidade asistencial.

A adaptación da organización territorial administrativa redundará nun beneficio xeneralizado para o paciente, xa que permitirá ampliar a oferta de recursos asistenciais nos hospitais comarcais. A atención máis próxima ó domicilio está na base desta reforma. En canto á transparencia e participación na elaboración da norma, o texto cumpre o máximo para a garantía, transparencia e participación. Comunicóuselle ós sindicatos o mesmo día en que se publicou no portal de transparencia e ampliouse o plazo para a presentación de suxestións. A Xunta non descarta o debate, que considera enriquecedor, en todas as achegas que contribúan á mellora da sanidade. Por iso xa se produciron reunións con colexios profesionais e con alcaldes e portavoces municipais.
En canto ós órganos de participación e recursos humanos, a anterior redacción da lei fixo practicamente imposible levar á práctica a participación. En ca
se dez anos non se reuniu nin unha sola vez o Consello de Saúde. A nova norma simplifica esa composición dos órganos de participación, garantes de que exista un nivel autonómico e unha por cada unha das áreas. Estarán representados os concellos da área, os sindicatos e organizacións empresariais. Por primeira vez darase tamén voz ós pacientes a través do seu propio consello asesor. Considerámolos o eixo primordial en torno ó que debe virar calquera proxecto.

Por outra parte, non se altera en ningún caso o actual sistema de contratación temporal, xa que os profesionais poderán anotarse na lista dunha das sete áreas e expresar a súa preferencia por distrito concreto. O sistema xa funciona así para Barbanza, Cee e Verín. Tampouco é certo que se introduzan novidades no sistema de provisión de plazas. A libre designación seguirá sendo de aplicación excepcional. Pero mentres se aplica para cargos, para puestos de xefe de servicio ou de xerente ou director de procesos…

Logo, a continuación, mellorará a xestión dos recursos humanos do Sergas en cada territorio, que derivará nun maior achegamento dos servizos sanitarios á cidadanía. Os profesionais seguirán, sen ningunha dúbida, ligados á área e manterán o seu destino orixinal. Moitas grazas.

SRA. RUIZ FERREÑO: Me gustaría aclarar unha cuestión, simplemente. Para finalizar, bueno, me parece un pouco idílica a exposición que fai o Sr. Pedrouzo, pero non é a realidade. A realidade é que nese anteproxecto se suprime o artigo 25, no que no apartado 5.d) establece claramente que o Consello de Saúde deberá coñecer os contratos de servizos sanitarios, concertos e subvencións na área sanitaria. É dicir, eso queda suprimido, non se coñecerá e no propio consello se lle dá a potestade á propia xerencia da área a que decida quen participa ou non del. É dicir, non é real o que estaba vostede comentando e o certo é que se reducen de 11 áreas a 7 áreas e se desmantelan e recortan os recursos dos hospitais comarcais. Eso está constatado e o di a Plataforma pola Sanidade Pública. E precisamente tamén se aumentan os cargos de libre designación.

SR. DÍAZ DOCE: Minimamente. Eu, simplemente, se a lei ou o anteproxecto de lei fose tan boa, seguramente tería sido presentada en prime time na rúa.

Fonte: Acta do Pleno celebrado o 30 de novembro de 2017. | Acceder/Baixar. | Ir á Canle do Concello de Ferrol, para ver o Vídeo do Pleno.

Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Ferrol
www.plataformadspferrol.blogspot.com
plataformadspferrol@gmail.com

Información baseada na enviada por:
Plataforma en Defensa da Sanidade Pública Ferrol
-plataformadspferrol@gmail.com-   
18 de janeiro de 2018 20:01
_______________________

En Ferrolterra, como noutras comarcas da Galiza, mobiliza-mo-nos na Defensa da Nosa Sanidade Pública, o mércores 24 de xaneiro cunha Concentración, ás 19,30hs, na Praza Amada García, diante do Edificio da Xunta de Galicia en Ferrol - E o 4 de febreiro Manifestación Nacional en Compostela, ás 12 do mediodía na Alameda - Vídeo Rolda de Prensa

Rolda de Prensa do 16 de xaneiro de 2018, no Centro Sociocultural de Fontiñas,
en Compostela, Moncho Veras como portavoz de SOS,
e tamén María Xosé Abuín, Rubén Cela, Juan Evaristo e Isabel Varela

En Ferrolterra, como coutras comarcas da Galiza, mobiliza-mo-nos na Defensa da Nosa Sanidade Pública, o mércores 24 de xaneiro cunha Concentración, ás 19,30hs, na Praza Amada García, diante do Edificio da Xunta de Galicia en Ferrol.  Convocada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Área Sanitaria de Ferrol, que participa na plataforma galega SOS-SANIDADE PÚBLICA.

SOS Sanidade Pública convoca mobilizacións o 24 de xaneiro e o 4 de febreiro, en toda Galiza: PARA DEFENDER A "NOSA" SANIDADE PÚBLICA.

Rolda de prensa de SOS Sanidade Pública presentando as mobilizacións na sanidade.

O mércores 24 de xaneiro concentración en todas as comarcas, en Ferrolterra: Ás 19,30hs, na Praza Amada García, diante do Edificio Administrativo da Xunta de Galicia en Ferrol.

O sábado 4 de febreiro manifestación en Santiago de Compostela, con saída ás 12 do mediodía da Alameda.

O motivo: PARA DEFENDER A NOSA SANIDADE PÚBLICA. O adxectivo "NOSA" é importante, todos temos que ser conscientes do que é "NOSO" e que as políticas do goberno galego, cos recortes, privatizacións e mala xestión, están debilitando, empobrecendo e facéndonos perder parte deste patrimonio esencial para a vida como é a "NOSA SANIDADE PÚBLICA".

Facemos un chamamento á cidadanía a que se mova e participe tanto o día 24 na súa comarca como o día 4 de febreiro en Compostela, na defensa desta riqueza común que é a sanidade pública.


https://youtu.be/cpsIazGdX_c

Canle: SOS Sanidade Pública Galega. | Publicado en 16 de xaneiro de 2018. | Rolda de prensa de SOS Sanidade Pública Galega. | Presentación da convocatoria de mobilizacións de defensa da sanidade pública: concentracións comarcais o 24 de xaneiro e manifestación o 4 de febreiro en Santiago de Compostela con saída ás 12:00 da Alameda.

O proxecto do PP, de modificar a Lei Galega de Saúde, afonda no desmantelamento e na privatización do Sistema Sanitario Publico  Galego:
  • Desmantela os hospitais comarcais, dificultando o acceso á asistencia especializada da poboación rural e recentraliza o control da Conselleria de Sanidade, sobre a atención da saúde.
  • Perpetua as Estruturas de Xestión Integrada, que someten á Atención Primaria ás Xerencias Hospitalarias, en detrimento da promoción, prevención e atención cercana.
  • Privatiza a formación a investigación e a innovación sanitaria, consolidando a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, penetrada por empresas multinacionais.
  • Reduce e limita a participación social no control da Sanidade Pública Galega.
  • Favorece a creación de chiringuitos, para  laboralizar o persoal, potenciando o favoritismo e a arbitrariedade na contratación do persoal sanitario.
Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Área Sanitaria de Ferrol
www.plataformadspferrol.blogspot.com
plataformadspferrol@gmail.com

Información baseada na enviada por:
Plataforma en Defensa da Sanidade Pública Ferrol
-plataformadspferrol@gmail.com
17 de janeiro de 2018 13:01

_________________

O Foro Galego de Inmigración, reune-se en Ferrol esta fin de semana - Sábado 20 de xaneiro ás 11 da mañá no Ateneo Ferrolán - Como se ten acordado con antelación de rotar polas diferentes comarcas da Galiza, comeza-se o ano facendo a súa xuntanza de coordinación galega en Ferrolterra


O Foro Galego de Inmigración, reune-se en Ferrol esta fin de semana, o sábado 20 de xaneiro ás 11 da mañá, no salón de actos do Ateneo Ferrolán. Como se ten acordado con antelación de rotar polas diferentes comarcas da Galiza, comeza-se o ano facendo a súa xuntanza de coordinación galega en Ferrolterra. Para tartar asuntos de tanta importancia como son: a Rede Galega en Defensa da Saúde; a Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas (Actividades entorno ao día dos dereitos humanos e o día Mundial das Migracións); as actuacións sobre acceso a axudas e prestacións sociais para o colectivo de persoas (especialmente menores) en situación de irregularidade administrativa; a análise da Resposta da Consellería de Política Social e pendente a xuntanza con Educación; propostas para continuar con demandas tan importantes como a campaña de alegacións contra o borrador de decreto que regula a RISGA, lembrar que remata o prazo de recurso este 18 de xaneiro; a proposta para ir artellando o Encontro Final do Foro deste curso entorno a temática do emprego doméstico; ir avanzando nas cuestións de comunicación que queriamos ir cambiando este curso no Foro; e outros asuntos que se incorporen e sexa necesario tratar.

Día: sábado 20 de xaneiro.
Horario: De 11:00 a 13:00 horas.
Lugar: Ateneo Ferrolán, Rúa Madalena, 202-204 (Ferrol).

--
Foro Galego de Inmigración - Coordinadora de Ferrolterra
ferrol.forogalegoinmigracion@gmail.com

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 - Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es - 981-576 142
http://www.forogi.wordpress.com

Información baseada na enviada por:
Foro Inmigracion Ferrolterra
-ferrol.forogalegoinmigracion@gmail.com-
17 de janeiro de 2018 22:09

________________

terça-feira, janeiro 16, 2018

Concentración en Solidariedade co Delegado da CIG que vai ser xulgado por participar na concentración de protesta no Hospita Arquitecto Marcide en febreiro de 2014, ante a visita da Conselleira de Sanidade, nun momento de protestas xeneralizadas contra as políticas privatizadoras do Partido Popular - Venres 19 de xaneiro, ás 10:30hs, diante dos Xulgados de Ferrol

Concentración, o venres 19 de xaneiro, ás 10:30hs, diante dos Xulgados de Ferrol, en Solidariedade con Santi, o delegado da CIG que foi represaliado pola súa participación na concentración de protesta no Hospita Arquitecto Marcide en febreiro de 2014, ante a visita da Conselleira de Sanidade ao Complexo Hospitalario, nun momento de protestas xeneralizadas contra as políticas privatizadoras do Partido Popular.

Cómpre lembrar que, no seu momento, fora detido xunto a Rafa, outro delegado da CIG-Administración, e trasladado á comisaría para a súa identificación –onde ambos os dous permaneceron retidos preto de catro horas-, "logo de que os axentes procederan a tomar os datos a todas as persoas que estaban participando nunha protesta contra os recortes na sanidade pública ás portas do Hospital Arquitecto Marcide e que previamente foran desaloxadas do centro sanitario".

Cando ían ser xulgados, en maio de 2015, por unha falta, "a vista adiouse ao presentarase un parte de lesións a un policía"; e mentres a Rafa se lle mantivo o xuízo por faltas, a Santi que agora vai ser xulgado, dous anos despois, este venres 19 de xaneiro de 2017, por un "delito", polo que se lle piden case tres anos, acusado de provocar as lesións a un axente. Unha circunstancia que, non é certa, pois as imaxes dun vídeo da protesta vese, precisamente, "ao compañeiro coas mans nos petos sendo empurrado fóra do hospital por un policía".

No caso do xuízo de Rafa, como diciamos celebrado en maio de 2015, "a propia fiscalía sumouse aos argumentos da defensa, no senso de que non cabe ningún tipo de sanción máis, tendo en conta que xa pasou retido na comisaría para a súa identificación máis de tres horas".

Daquela, a CIG manifestaba que "estamos ante un novo caso de intento de criminalización e persecución da mobilización social, na liña das actuacións do Partido Popular que pretende reprimir por esta vía todo tipo de resposta ás súas políticas de recorte de dereitos laborais, sociais e civís”.

Fonte: Propia e Avantar.
__________________________

A Autoridade Portuaria de San Cibrao-Ferrol fai balanzo da actividade nos portos da súa competencia, sen nomear o tráfico do gas natural licuado, polo que hai que sospeitar que non son moi positivos para Reganosa


A Autoridade Portuaria de San Cibrao-Ferrol fai balanzo da actividade nos portos da súa competencia no transcurso de 2017, sen nomear o tráfico de do gas natural licuado (LNG), polo que hai que sospeitar que non son moi positivos para Reganosa, empresa que está en tramites para ampliar a súa capacidade de almacenaxe e regasificación, para o proxecto do hub europeo, proxecto a todas luces, ademais de moi perigoso, totalmente non necesario, dado que Reganosa está moi por debaixo da súa capacidade de actividade prevista.


Os tráficos da Autoridade Portuaria superan os 13 millóns e medio de toneladas en 2017

- A cifra provisional é de 13.549.787 no acumulado, o que supón un 8,24% máis respecto de 2016

- A mercancía xeral e os graneles sólidos rexistran un incremento do 3,16% e 11,11% e destacan mercancías como a madeira, os aeroxeneradores, o carbón, a pedra e o biodiesel.

- Recibíronse un total de 1.107 escalas e a cifra de pasaxeiros que pasaron pola Autoridade Portuaria ascende a 30.049

Os tráficos da Autoridade Portuaria superan os 13 millóns e medio de toneladas en 2017. A cifra provisional é de 13.549.787 no acumulado, o que supón un incremento do 8,24% respecto de 2016. É o sétimo ano consecutivo que o organismo supera os 12 millóns de toneladas, e o terceiro en superar os 13 millóns. Ademais, mantívose o ritmo de actividade esperada pola Autoridade Portuaria dun millón de toneladas por mes.

Dentro do grupo de mercancía xeral rexístrase un incremento do 3,16% respecto de 2016, con 779.030 toneladas de acumulado. Destacan mercancías como a madeira cun incremento do 25% onde, ademais das liñas habituais, levouse a cabo a exportación de madeira a Chinesa. Doutra banda, os aerogeneradores, tráfico relevante dentro das exportacións da industria da zona, superaron de novo as 100.000 toneladas.

En canto aos graneles sólidos movéronse 10.451.516 de toneladas, o que supón un 11,11% que no ano anterior. O carbón rexistra un incremento do 25%, cun total de 4.796.067 de toneladas movidas. Tamén, dentro deste apartado, en 2017 iniciouse un novo tráfico, a pedra de exportación, granito, do que se moveron un total de 79.232 toneladas.

Durante o pasado exercicio, dentro dos graneles líquidos, destaca o bo comportamento dos aceites e o biodiésel cun incremento no acumulado do 14,09% e 35,72% respectivamente.

As saídas de tráfico por ferrocarril superaron as 80 mil toneladas, o que implica un incremento porcentual do 33,41% con respecto ao ano anterior, e o tráfico ro-ro mantense cunhas cifras similares a 2016, destacando o incremento do papel nun 3,80%.

Na actividade pesqueira rexistráronse un total de 219 toneladas de capturas, cun valor de 1.696.636 euros. Noutra orde de cousas, nos peiraos da Autoridade Portuaria fornecéronse avituallamentos a buques, como auga ou combustíbeis, por un total de 20.265 toneladas, o que supón un incremento do 67,6%.

Buques e pasaxeiros

En canto a buques, entre os portos de Ferrol e San Cibrao, recibíronse un total de 1.107 escalas, o que supón un 5% máis que o ano anterior. No que se refire a cruceiros turísticos, realizaron escala en Ferrol 22 e a cifra de pasaxeiros que pasaron pola Autoridade Portuaria 30.049, incluíndo o pasaxe interior.
Desde a APFSC valóranse positivamente estes resultados, que son o reflexo dunha profesional e diversificada comunidade portuaria, e poñen de manifesto a capacidade e competividade das instalacións portuarias, que é outra das claves para poder alcanzar estas cifras.

Ferrol, 16 de xaneiro do 2018.

Fonte: Autoridade Portuaria.

Foto: Visiones de Ferrolterra
____________________

A produción de enerxía a costa da deforestación ou o acaparamento de terras non pode ser considerada “limpa” - O Palamento Europeo está a debater hoxe en sesión plenaria informes relativos a proposta conxunta da Comisión Europea en materia enerxética


A produción de enerxía a costa da deforestación ou o acaparamento de terras non pode ser considerada “limpa”. | O PE está a debater hoxe en sesión plenaria informes relativos a proposta conxunta da Comisión Europea en materia enerxética. | Senra reivindica o respecto á biodiversidade, á produción de alimentos e á sostenibilidade como eixos principais na produción de enerxía na UE.


En novembro do ano 2016 a Comisión Europea (CE) adoptou un paquete lexislativo centrado no que deu en denominar “enerxía limpa”. O Parlamento Europeo (PE) vén de dar comezo á súa sesión plenaria hoxe ás 17.00hrs. en Estrasburgo a través precisamente dun debate conxunto sobre algunhas destas propostas lexislativas, nomeadamente aquelas referidas á Promoción da utilización de enerxía renovábel, eficiencia enerxética e gobernanza da coñecida como “Unión da Enerxía”. A votación destes informes está prevista para este mércores, e o resultado será tomado en conta para dar inicio ás negociacións tripartitas CE-PE-Consello.

Lídia Senra, responsábel na Comisión de Agricultura e Desenvolvemento Rural para o Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL) incidiu hoxe na importancia de “garantir que a aposta polas enerxías renovábeis na UE pase ineludibelmente pola eliminación total dos agrocarburantes; as terras agrícolas unicamente deben ser empregadas para a produción de alimentos, primando sempre os modelos de produción agroecolóxicos”.

Senra reiterou que “non só o obxectivo final de obter enerxías máis limpas é o importante, a UE ten a responsabilidade de establecer tamén xeitos de chegar a elas que sexan coherentes co respecto á biodiversidade, á sostenibilidade e que axuden a avanzar nun cambio de modelo que faga fronte ao quecemento global”. Neste senso, a crecente demanda de biomasa forestal debe ser reconducida, alertou, “evitando sempre la forestación de tierras agrícolas, os monocultivos forestais e as especies foráneas e invasoras”.

Aliás, unha cuestión central a nivel comunitario debería ser precisamente “o deseño de ferramentas que axuden á redución do consumo enerxético da UE nun 20% daquí ao ano 2030”. Asemade, a nivel dos Estados membro, “urxe asumir a responsabilidade de garantir a propia soberanía enerxética en base ás enerxías renovábeis, pechando xa as centrais nucleares, e pondo fin á gravísima situación de pobreza enerxética á que se está a enfrontar unha significativa parte da poboación”.

A eurodeputada galega, que plantexou xa enmendas neste sentido para seren incorporadas aos informes relativos a enerxías renovábeis e de gobernanza enerxética, lembrou tamén hoxe que a Unión Europea debe en todo caso “decidir se realmente aposta por este tipo de enerxía de xeito colectivo, ou se cada Estado membro vai lexislar en función da forza que en cada territorio fai o lobby das empresas eléctricas”, un dos máis potentes do mundo e tamén un dos sectores que máis habitualmente incorpora ás súas filas a persoas que antes ocuparon cargos políticos que lle permitiron lexislar precisamente sobre ese sector.

Deste xeito Senra aludiu ás trabas ao autoconsumo e aos pequenos/as produtoras cas que teñen reaccionado Estados como o español, actitude fronte a cal Senra aposta polo “establecemento dun sistema de apoios públicos para proxectos de pequena dimensión, tales como comunidades de propietarias/os, particulares, colectivos veciñais, aldeas, pequenas ou medianas explotación agrogandeiras e empresas, administracións públicas ou organismos e organizacións sociais”.

Estrasburgo, 15 de Xaneiro de 2018.

Máis información:

Lídia Senra Rodríguez. | Eurodeputada galega. | Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL). | Tlf: 609 845 861 | lidia.senra@europarl.europa.eu | http://ageuropa.gal/ | @LidiaSenra

Enviado por:
SENRA RODRÍGUEZ Maria Lidia OFFICE
-lidia.senra-office@europarl.europa.eu-
15 de janeiro de 2018 19:27

___________________

Comentarios a 'Presos para toda a vida' de Pérez Lema, ... Por Xaquín Campo Freire - Este artigo de Pérez Lema pode resultar iluminador nun problema sempre actual, moi complexo e complicado


PASTORAL  PENITENCIARIA.
COMENTARIO A “PRESOS PARA TODA A VIDA”.


Este artigo de Pérez Lema pode resultar iluminador nun problema sempre actual, moi  complexo e complicado. Por iso me permito engadir unhas consideracións desde outros puntos de mira complementarios desde alguén que ve o cárcere, as persoas,  en contacto directo semanal e desde dentro. Tamén desde as familias dos reclusos nos intres de entrar ás visitas. Todo é unha gran pobreza. Todo e dor, na “fabrica del llanto y el telar de las lágrimas”, dixo Miguel Hernández. E fóra, as vítimas,  as grandes silenciadas. Por veces moi utilizadas. “Non será asi entre vós”, dixo Xesús de Nazaré.

Comentarios a 'Presos para toda a vida' de Pérez Lema.
Por Xaquín Campo Freire [1]
16.01.2018


Non. Non o direi eu mellor, nin con máis autoridade, nin con máis coñecemento de causa do que Xoán Antón Pérez Lema: "Se é permanente non é revisábel. Se revisábel non é permanente. A PPR é un xeito de branquear semanticamente o que non é senón cárcere a perpetuidade".

Os entendidos falan de porcentaxes moi altas de enfermos psíquicos, pero non só, que se lles dá como solución e oportunidade determinista o camiño do cárcere xa desde o comezo da súa existencia. E el non teremos nada que reflexionarmos a sociedade?

Abóndanos con ver quen é o que abre máis a boca coa expresión máis contundente cando xa ocorreu unha desgraza? E os medios non terán nada de que examinárense na súa función educativa do público ou no xeito de informaren?

Non. Non é por aí como vai vir a prevención e solución de tanta dor que se dá en casos tan dramáticos.

Mellorouse moito na saúde buco-dental, poño por caso. Pero que se fixo e fixemos coas enfermidades mentais, detección precoz, prevención, atención axeitada e especializada, seguimento correcto e eficaz, etc.? Que tipos de institucionalización? Estamos todos moi de acordo en que: “Manicomios, non!”.  Pero que alternativas? U-las elas?

Non chega con devolverlle ás familias os problemas. A sociedade, como tal, temos de crearmos respostas aos problemas que son de todos. Como poden seren a mesma meninxite, a diabete, o cancro, os infartos, etc. Á fin tamén todo é social.

Lembro o caso dramático, hai poucos anos, daquela veciña nosa de Narón que cansa de chamar a todas as portas a prol do seu fillo, xa maior de idade e moi violento, por estar moi enfermo, optou por procurarlle ela mesma a morte para que non puxese en perigo a vida de ninguén e logo foise mergullar ela mesma no mar da nosa costa ferrolá. Deixou unha dorida e desesperada carta, outra máis, para D. Manuel Fraga a quen nunca lle deixaran acceder en auxilio do seu desespero. Ela tamén sería unha desas que as nosas sociedades, nós, a “apodreceriamos no cárcere”. Sempre nos colocamos na parte dos “puros”, dos bos, dos xustos e, mesmo por iso, axustizamos.

Non será esa máis unha gran “asignatura pendente” que non se quere abordar en serio pola sociedade en xeral e os políticos?  E a marxinación social? Aquí, estes medios si que deben ser permanentes e revisábeis.
 
Ben seguro que non acabaría con todos os problemas. Pero tamén seguro que outros tratamentos que non só sexan as prisións permanentes, desas  que "apodrecen nos cárceres", serían ben máis eficaces, aforrarían moitas vítimas e seriamos todos menos vindicativos, (enfermos sociais), e ata teriamos algo máis de  felicidade persoal, familiar e comunitaria.

Por moito que berremos cando é tanta dor, non quer dicir que socialmente esteamos máis acertados nas diagnoses e terapias.

Outra cousa ben diferente son as familias afectadas. As vítimas. Para elas, todos os respectos e consideracións serán sempre poucas. Pero tampouco as utilicemos. Que doado é sermos demagogos.

Tamén teriamos de ver como mellor acompañar. Estámolo a facer ben? Que nos dirían os entendidos nunha verdadeira psicoloxía de auténtica calidade e actualizada? Canto camiño por andar e canto por aprender cando a vida nos golpea tan forte e absurdamente.

Mandia, 15 de xaneiro de 2018

 
Graciñas, Xoán Antón Pérez Lema. Velaquí o texto completo da súa achega valiosa e acertada, que non dubido nos permite reproducir, coñecida a súa loita por concienciármonos cara un mundo máis humanitario.


Presos para toda a vida
Xoán Antón Pérez-Lema [2]
15.01.2018

Foille abonda ao PP a súa maioría absoluta para introducir en marzo de 2015 a prisión permanente revisábel (PPR), que permite condenar ao cárcere por tempo indefinido aos que cometen delictos de asasinato no seo de organizacións criminais, asasinatos múltiples ou en serie, homicidio do Xefe do Estado, do seu sucesor ou de Xefes do Estado estranxeiros, xenocidio ou semellantes, asasinato de menores de 16 anos ou persoas especialmente vulnerábeis e indefensas e calquera asasinato precedido de agresión sexual. A permanencia no cárcere revisaríase cada dous anos logo de se cumprir 25 anos de cumprimento (cando o feito puníbel consista nunha morte) ou aos 35, cando sexan dúas ou máis.

Este último outubro o PNV propuxo e a maioría do Congreso aprobou unha proposición de lei orgánica, arestora en trámite, que derrogaría a PPR, coa oposición do PP e a abstención de C´s. Ducias de milleiros de cidadáns apoian o seu mantemento a requirimento de Rocío Viéitez, nai das nenas de Moraña asasinadas polo seu pai (primeiro condenado á PPR). A iniciativa de Rocío Viéitez é lóxica e demostra lucidez, ausencia de ánimo de vinganza e sentido cìvico.

Mais a política criminal non pode atender só ás lexítimas demandas das vítimas. Porque a indeterminación da duración da PPR atenta contra o principio de legalidade. E porque a propia pena vulnera os principios constitucionais de reinserción e resocialización, propios dos sistemas penais democráticos, ao enfrontar aos condenados, na maioría dos casos, a unha pena efectiva a perpetuidade.

O certo é que o Estado español conta cun dos sistemas penais máis ríxidos da Europa, que ten xerado altos níveis de superpoboación penitenciaria. As penas son longas (un duplo asasinato cumprirá normalmente 30 e 40 se son actos de terrorismo ou criminalidade organizada) e non admiten redención. Son excepcionais os casos de cumprimento efectivo inferior aos ¾ da pena imposta. E, malia o horror de casos como os de Moraña ou Rianxo, non somos unha sociedade onde existan altos níveis de criminalidade nin éstes empeoraron nos 23 anos de vixencia do Código Penal da democracia.

Se é permanente non é revisábel. Se revisábel non é permanente. A PPR é un xeito de branquear semánticamente o que non é senón cárcere a perpetuidade.


Notas.-

[1] Xaquín Campo Freire [Xaquín da Roca], Narón 1937, é un relixioso galeguista. Graduado social, ATS pola Universidade de Santiago de Compostela, a diplomatura en Xerontoloxía Social pola Universidade Complutense de Madrid e é licenciado en Teoloxía Pastoral Sanitaria, pola Universidade Camillianum de Roma dende 2005. É membro do consello de redacción da revista Encrucillada así como membro ordinario da AELG. Traballou de enfermeiro no PAC de Fene e de capelán de Residencia de Anciáns. Na actualidade é director do Centro de Acompañamento e Relación de Axuda e da Escola de Saúde e Centro de Escoita Activa Mons. Araúxo.

[2] Xoán Antón Pérez-Lema, naceu na Coruña o 17 de abril de 1965, avogado, político e columnista galego. | Artigo publicado no Diario de Ferrol o 15 de xaneiro de 2018.

Enviado por:
Xaquin Campo Freire
-xaquinderoca@mundo-r.com-
15 de janeiro de 2018 15:45

__________________

segunda-feira, janeiro 15, 2018

Foi o xuízo por desafiuzamento en Ferrol, este quedou pendente de resolución - O movemento antidesafiuzamentos acompañou a Silvia cunha concentración nas portas dos Xulgados de Ferrol, para denunciar publicamente a situación e reclamar unha vivenda digna - Só un parque público de vivenda pode solucionar a medio prazo a situación de cada vez máis familias que viven na precariedade residencial


Esta é unha imaxe que se repite co paso do tempo,  a protesta diante dos Xulgados, e os poderes públicos seguen sen responder coa celeridade que reclama a situación até que non hai máis remedio e o fan, porque se produce a denuncia pública. Hoxe touco-lle a Silvia e a súa familia. A falta de recursos económicos fixo que non puidera facer fronte ao pago do elevado alugueiro da súa vivenda habitual (325 euros) e sumar-lle gas, auga, electricidade, comunidade... O desemprego é unha ameaza constante nunha parte moi importante da poboación de Ferrolterra. Mesmo Ferrol non só é a cidade da Galiza que máis habitantes perde, senón que ten o duplo de persoas en desemprego e sen perspectivas de te-lo a curto e medio prazo, polo que provoca que unha parte importante opte por deixar a cidade, sobre todo a xuventude. Silvia nos últimos tres anos só leva traballado seis meses de xeito regulado, con seguro e contrato. O que só lle dá para que lle sexa recoñecido o dereito a un subsidio de desemprego polo mesmo tempo traballado. Na actualidade segue formando-se realizando un curso polas tardes.

O xuízo tivo lugar, hoxe ás 11 da mañá, Silvia presentou documentación e unha testemuña (A dona do 10% da vivenda) que demostra a falta de lexitimidade da rentista para alugarlle a vivenda, polo tanto para tamén desafiúza-la, que a vivenda aínda está rexistrada ao nome do IGVS e que non se podería alugar, é por iso que non había recibos, nin estaba declarada. Isto argumenta a defensa, para evitar o desafiuzamento. Agora queda a deliberación do xuíz e a posterior resolución que se saberá entre unha semana e 10 días. A avogada da rentista demandante, solicitou o pago ou o desaloxo da vivenda antes do 15 de febreiro.

O Concello de Ferrol, mediante unha nota do seu gabinete de comunicación saíu ao paso da situación, dicindo que está no asunto e que os servizos sociais están atendendo o caso.

"A muller afectada acudiu a mediados de decembro aos Servizo Sociais de Ferrol para expoñer a urxencia do seu caso, logo da denuncia do particular ao que lle tiña alugada a vivenda.

Tiña unha cita ás 12:00 deste mediodía nos Servizos Sociais de Ferrol á que non puido acudir, polo que foi adiada ao mércores 17, o mais axiña posible.

De arcordo aos datos dos que dispoñemos, é a primeira persoa da lista en optar ao bono alugueiro do IGVS, logo da intermediación do Concello e habida conta da urxencia do seu caso, no que están envorcada a Concellería de Benestar Social sempre coa dilixencia ea reserva no tratamento dos datos particulares que corresponde a estes casos, para ofrecerlle todas as axudas económicas posibles e facer os trámites pertinentes -que xa foron realizados desde o Concello nas competencias que lle son propias a esta Administración-para a súa tramitación.

A concelleira de Benestar Social, Saínza Ruiz, que acudía hoxe a concentración en apoio desta persoa, tamén se comprometeu publicamente a poñer ao seu dispor, unha vivenda de urxencia de titularidade municipal, no caso de que fose necesario no caso de que a Xunta non ofreza a solución que lle compete".

Desde o movemento antidesafiuzamentos, vemos positivo as solucións paliativas, coas que resposta o Concello e dependentes da Xunta de Galicia, mais somos conscientes de que son a moi curto prazo, que vai facer Silvia no futuro inmediato, con apenas un subsidio de desemprego (430,27 euros) dun curto período de tempo (seis meses prorrogábeis de 6 en 6 até un máximo de 21 por ter cargas familiares) e o bono de alugueiro social que cubre unha axuda de 200 euros nun período dun ano (prorrogábel até tres),  e sempre no caso de que algún particular, teña a ben alugar-lle unha vivenda. Pois segundo indican desde o Programa Reconduce de Ferrol (Xunta de Galicia), non hai vivendas dispoñíbeis que poda ofertar o IGVS, nin de adxudicación directa, nin do Programa Vivendas Baleiras, nunha cidade que ten máis de 9.000 vivendas baleiras. Non se pode chegar moi lonxe nun Ferrol deprimido social e economicamente, onde as perspectivas de atopar un emprego son mínimas e xa non digamos un emprego minimamente estábel. Só un parque público de vivenda pode solucionar a medio prazo a situación de cada vez máis familias que viven na precariedade residencial.

A demanda de vivenda social en Ferrol (VPP), a 15 de xaneiro deste ano 2018, é de 610 familias e destas 498 solicitan vivenda de alugueiro social, 100 de alugueiro con opción de compra e 12 para comprar.

Continuaremos vendo as mesmas imaxes, en moi poucos días.

Enlace relacionado:

Alerta Urxente: Concentración nos Xulgados de Ferrol, ante un xuízo de desafiuzamento dunha familia sen recursos económicos - Luns 15 de xaneiro, ás 10:45hs - Nin Casas sen Xente, Nin Xente sen Casas ! - Polo dereito a unha vivenda digna e adecuada! | Ir á Web.
Lugar de Encontro e Asesoría Colectiva

---

TODOS OS MARTES (EXCEPTO FESTIVOS) VEMO-NOS EN CARANZA, POLA TARDE, ENTRE AS 17:00 E 19:00 HORAS, NO LOCAL DE FUCO BUXÁN (RÚA ARMADA ESPAÑOLA, Nº 32 BAIXO) ESTAMOS XENTE DE STOP-DESAFIUZAMENTOS E DA PAH DE FERROL E COMARCA. SE QUERES PARTICIPAR ACHEGA-TE.Nin Casas sen Xente, Nin Xente sen Casas !
Contra o abuso bancario !
Polo dereito a unha vivenda digna e adecuada!
Si se Pode !! Saúde e Vivenda Digna !!

Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra | Está Adherida ás PAHs (17.03.2013) e forma parte da Coordinación Galega de STOPs e PAHs.

Correo-e:
forosocialdeferrolterra@gmail.com

Blogue:
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

Páxina no facebook:
https://www.facebook.com/StopDesafiuzamentosDeFerrolTerra

Local:
Avda. Castelao S/N.
Local de Arméria Soc. coop. Galega
Traseira do Mercado Municipal de Caranza
1406-Ferrol

_______________

sábado, janeiro 13, 2018

Presidente Trump chama 'países de merda' ao Salvador, Haití e países africanos - René Civil afirmou: Donald Trump é máis que un cancro para o mundo. E non só en todo o mundo, senón especialmente para a poboación estadounidense. É un presidente desestabilizador, un presidente que utiliza linguaxe vulgar, que é inaceptábel


Presidente Trump chama "países de merda" ao Salvador, Haití e países africanos


O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, xerou indignación a nivel internacional o xoves a raíz dun comentario racista no que dixo que Estados Unidos debería limitar a inmigración desde Haití, O Salvador e países africanos para favorecer a inmigración proveniente de países con poboación maioritariamente branca. Nunha reunión con legisladores na Casa Branca, informouse que Trump dixo: "Por que queremos que veña toda esta xente de África" Eses países son un buraco de merda "deberiamos recibir máis xente de Noruega".

Trump realizou os seus máis recentes comentarios racistas xusto despois de que o seu goberno anunciase que poñerá fin ao status de protección temporal para ao redor de 250.000 inmigrantes salvadoreñas que viven en Estados Unidos polo menos desde 2001. O ano pasado, o goberno de Trump anunciou que tamén revogaría o status de protección temporal de decenas de miles de inmigrantes haitianas, nicaraguanas e sudanesas que viven en Estados Unidos.

Os comentarios de Trump provocaron a inmediata condena internacional. As seguintes son as palabras do activista comunitario haitiano René Civil, desde Porto Príncipe.

René Civil afirmou: "Donald Trump é máis que un cancro para o mundo. E non só en todo o mundo, senón especialmente para a poboación estadounidense. É un presidente desestabilizador, un presidente que utiliza linguaxe vulgar, que é inaceptábel".

Os comentarios de Trump provocaron que o xornal New York Daily News publicase un titular encima dunha versión caricaturizada do emoticón de "caca", co titular "MERDA EN LUGAR DE CEREBRO, Trump lanza insulto racista desapiadado contra inmigrantes".

Visite democracynow.org para máis información sobre os comentarios racistas do Presidente Trump e para escoitar a entrevista desde Florida coa aclamada novelista haitianoestadounidense Edwidge Danticat.

12 xaneiro, de 2018

Fonte: Democracy Nnow

____________

Alerta Urxente: Concentración nos Xulgados de Ferrol, ante un xuizo de desafiuzamento dunha familia sen recursos económicos - Luns 15 de xaneiro, ás 10:45hs - Nin Casas sen Xente, Nin Xente sen Casas ! - Polo dereito a unha vivenda digna e adecuada!


Concentración en Ferrol por mor dun xuízo por desafiuzamento


Día: Luns 15 de Xaneiro.
Hora: 10:45 hs.
Lugar: Xulgados de Ferrol.

En Ferrolterra, non cesan as mostras de inxustizas e empobrecemento de sectores importantes da veciñanza. A falta de emprego e de perspectivas de consigue-lo a curto ou medio prazo, deprimen socialmente a unha comarca castigada pola crise con dureza. As cifras absolutas e indicadores sociais e económicos, non son cifras nun papel ou nunha pantalla, son casos reais de persoas que o están pasando mal, sen albiscar unha solución a súa crise persoal e familiar. Unha mala xestión dos recursos, ou mesmo a falta dos mesmos agravan a situación das familias que necesitan unha solución xa.

O problema da vivenda é un dos máis importantes problemas que teñen que afrontar moitas persoas acosadas polos bancos ou rentistas que non teñen piedade coas persoas empobrecidas e abandonadas a súa sorte, sen ter a onde acudir, ante uns servizos sociais mal xestionados e sen recursos, ou en parte dependentes de esmola que até está privatizada polos que dicían que ían ás institucións para cambiar as cousas.

As persoas que non teñen apoio familiar, son as principais vítimas desta situación. Nomes como Silvia, Emilia, Francisco, Elisa, Rocio, Sandra, Katerine, Paco, Iván, Mariola, Verónica, Dulce, Aurelia, María José, Carlos ... E tantos outros e outras, forman parte dunha relación de persoas con necesidades que non son máis que dereitos fundamentais vulnerados, ao traballo, á vivenda á alimentación,... a unha vida digna. Non podemos quedar calados, temos que romper o silencio e reclamar unha solución,... vivir con dignidade, parque público de vivendas, renda básica universal europea, subministros básicos garantidos (luz, gas, auga,...) ... emprego,... Solidariedade e Xustiza.

EMERXENCIA XUÍZO DESAUFIZAMENTO

Está previsto para este luns 15 de xaneiro, ás 11:00, no xulgado de instancia n°5. Un desafiuzamento por falta de pagamento do alugueiro de 325 euros, por mor de falta de recursos económicos, familia monoparental de tres membros un menor de idade. Un xuízo de desafiuzamento, por non poder pagar o alugueiro. Un xuízo contra Silvia, o seu fillo menor e a súa filla. Silvia quedou no paro sen cobertura por prestación por desemprego, o 10 de febreiro comezará a cobrar o subsidio de desemprego, uns 430 euros, por un período de seis meses. Ten solicitado vivenda social; ten solicitado bono de alugueiro social que só o puido facer desde este 10 de xaneiro, pois estaba pechada a posibilidade de face-lo desde o pasado 20 de novembro; ten posto solicitude de axuda por emerxencia social no Concello de Ferrol; estivo no Programa Reconduce de Ferrol; estivo na Oficina Antidesafiuzamentos do Concello; pasou sen nada este Nadal; xa foi a unha primeira vista de comparecencia xudicial , onde quedou adiado o xuízo que estaba previsto para o pasado 5 de xaneiro. E non chega ningunha solución, nin alternativa residencial. Só que vaia buscando vivenda, din-lle desde a Xunta, pois van tardar en cunha solución desde a administración. Nunha cidade con máis de 9.000 vivendas baleiras. Os poderes públicos non responden. Onde está o Programa de Vivendas Baleiras da Xunta, onde está se queira o inicio do parque público de vivenda prometido nos programas electorais,... Non temos máis remedio que denunciar publicamente esta situación, para o que nos mobilizamos con ese fin.

Concentración


Luns 15 de xaneiro, ás 10:45hs, diante dos Xulgados de Ferrol, concentración de denuncia e solidariedade, por unha vivenda digna. Convocada pola PAH de Ferrol e Comarca e Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra.


Lugar de Encontro e Asesoría Colectiva

TODOS OS MARTES (EXCEPTO FESTIVOS) VEMO-NOS EN CARANZA, POLA TARDE, ENTRE AS 17:00 E 19:00 HORAS, NO LOCAL DE FUCO BUXÁN (RÚA ARMADA ESPAÑOLA, Nº 32 BAIXO) ESTAMOS XENTE DE STOP-DESAFIUZAMENTOS E DA PAH DE FERROL E COMARCA. SE QUERES PARTICIPAR ACHEGA-TE.


Nin Casas sen Xente, Nin Xente sen Casas !
Contra o abuso bancario !
Polo dereito a unha vivenda digna e adecuada!
Si se Pode !! Saúde e Vivenda Digna !!

Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra | Está Adherida ás PAHs (17.03.2013) e forma parte da Coordinación Galega de STOPs e PAHs.

Correo-e:
forosocialdeferrolterra@gmail.com

Blogue:
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

Páxina no facebook:
https://www.facebook.com/StopDesafiuzamentosDeFerrolTerra

Local:
Avda. Castelao S/N.
Local de Arméria Soc. coop. Galega
Traseira do Mercado Municipal de Caranza
1406-Ferrol

||||||||||||