quarta-feira, dezembro 16, 2015

Estudo sobre a forza de traballo na Galiza e os salarios desde diferentes perspectivas, feito polo IGE - Enlace a outro Informe de interese sobre as variacións nos Índices de Prezos ao Consumo

Tags


Introdución


O Estudo sobre salarios é unha actividade estatística incluída nos Programas Estatísticos Anuais da Comunidade Autónoma desde o ano 2013 cuxo obxectivo é facer un estudo coa información existente sobre os salarios. A dita información está moi dispersa no sistema estatístico, xa que son diferentes as perspectivas desde as que se estudan os salarios e son varios os organismos que realizan estatísticas salariais. O IGE pretende con esta actividade achegar a información sobre os salarios dunha forma estruturada destacando os principais resultados de cada unha das fontes estatísticas.

Este estudo estrutúrase en 6 apartados, o primeiro relativo ao mercado de traballo en Galicia, e os cinco restantes utilizan fontes estatísticas relativas aos salarios, polo que teremos cinco aproximacións complementarias co obxectivo de dar unha visión completa sobre as rendas do traballo en Galicia.

En cada apartado realízanse comparacións temporais e espaciais. Trátase de coñecer a evolución recente dos salarios e realizar comparacións con outros territorios, como España e a Unión Europea. Tamén terán cabida, na medida en que as fontes o permitan, as comparativas dentro de Galicia e teremos desagregacións provinciais ou mesmo por grandes concellos. A perspectiva de xénero é outro factor fundamental nos resultados deste estudo, no que tamén poñen a disposición dos usuarios datos dos salarios en función da idade, ocupación, nivel de estudos ou actividade económica.

1.- O mercado traballo en Galicia
A estrutura do mercado de traballo en Galicia achega o punto inicial deste traballo. Trátase de coñecer como se estrutura a poboación en relación coa actividade económica, co obxectivo de caracterizar o volume de traballadores por conta allea desde unha perspectiva socioeconómica. Trataríase de describir a poboación asalariada en Galicia segundo o sexo, idade, tipo de xornada, rama de actividade, nivel de estudos e ocupación. Neste apartado a fonte de información é a Enquisa de Poboación Activa (IGE-INE). | Ir a Web.

2.- A remuneración do factor traballo na economía galega
A continuación ofrécese unha visión agregada dos salarios na economía galega. A fonte de información é o Sistema de Contas Económicas de Galicia (IGE), que ofrece información da participación dos salarios na distribución do valor engadido xerado no sistema produtivo galego.
| Ir a Web.

3.-Salarios desde a perspectiva do fogar
A remuneración dos asalariados son os pagamentos realizados polas empresas. Unha parte vai destinado ás cotizacións obrigatorias á seguridade social e outra, tras deducir cotizacións do empregado e impostos sobre a renda, é a que reciben os fogares galegos pola súa contribución ao proceso produtivo achegando forza de traballo. As rendas salariais son a principal fonte de renda nos ingresos totais dos fogares galegos como se analizará no bloque 3. Neste apartado utilízase información da Enquisa de Condicións de Vida das Familias (IGE).| Ir a Web.

4.- Salarios desde o punto de vista do pagador
O cuarto bloque pon o foco nos salarios dende o punto de vista do pagador, isto é, das empresas da nosa comunidade. A competitividade das nosas empresas está condicionada polo custo laboral, xunto con outros factores máis amplos. Estes custos forman parte dos custos de produción total das empresas. Neste apartado analizaranse os custos laborais coa Encuesta anual de coste laboral (INE). | Ir a Web.

5.- Salarios desde o punto de vista do perceptor
A perspectiva do traballador será abordada no quinto apartado. Nel, a través da Encuesta de Estructura Salarial do INE, analizarase a distribución salarial en Galicia e nas súas provincias, o alario bruto anual e a ganancia por hora desde múltiples perspectivas: segundo sexo e idade, ocupación, actividade económica, nivel de estudos, tipo de xornada e contrato. A virtude deste punto de vista é establecer relacións entre o salario e algunhas variables que poden contribuír ao seu nivel, así como poñer os niveis salariais en relación a variables como a propiedade da empresa ou a actividade que desenvolve. | Ir a Web.

6.- Salarios nos grandes concellos
Neste Estudo sobre salarios analízanse os salarios nos grandes concellos de Galicia a través da Mostra continua de vidas laborais facilitada pola Seguridade Social. Neste caso publícanse datos sobre os salarios en función do sexo, idade, tipo de contrato e tipo de xornada, para os sete grandes concellos de Galicia.| Ir a Web.

7.- Salarios nas fontes tributarias
Por último, en febreiro de 2015, introduciuse neste estudo un resumo da estatística "Mercado de trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias" realizada pola Axencia Tributaria. O obxectivo é facer unha análise dos salarios dende a óptica do perceptor, utilizando como variables de clasificación a provincia e a Comunidade Autónoma, o sexo, a idade, a rama de actividade e os tramos de salario.| Ir a Web.

Fonte: Servizo de Difusión e Información Estatística Complexo Administrativo San Lázaro s/n Instituto Galego de Estatística 15703 Santiago de Compostela Telf: 981 541589 de 9 a 14 horas, Fax: 981 541323 | web: http://www.ige.eu

---

OUTRO INFORME DE INTERESE ANEXO, PUBLICADO POLO IGE.-

INFORME SOBRE AS VARIACIÓNS NOS ÍNDICES DE PREZOS DE CONSUMO
Novembro 2015 | 13 Páxinas en formato PDF | Acceder/Baixar.


Enviado por:

ige.novidades@ige.eu
-ige.novidades@ige.eu-
15 de dezembro de 2015 13:34
__________________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon